top of page

Teach Your Kids How to Save for Retirement


kid saving with piggy bank

Bilang mga adults, alam natin na kung mas bata kang nagsimula sa pag-invest sa pagreretiro, mas marami kang perang makukuha sa oras na ikaw ay magretiro. Gayunpaman, karamihan sa atin ay hindi nagsisimulang mag-invest ng maaga upang i-take advantage ang oras na mayroon tayo.

Ngunit paano naman sa mga anak mo? Paano mag-iiba ang future ng iyong mga anak sa oras na maunawaan nila kung paano bumuo ng yaman sa mabuting paraan bago pa man sila magtapos ng high school? Maaari mong ituro ang mga ito sa pamamagitan ng mga simpleng konsepto at pagbuo sa mga ito sa paglipas ng panahon.

Magsimula sa Basics

Kahit sa anumang edad, ang mga bata ay maaaring matuto tungkol sa pera, lalo na kung ang koneksyon ay sa pagitan ng pera at trabaho. Kahit mga batang nasa tatlong gulang pa lamang ay maaaring kumite ng pera at maraming papuri sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng trabaho tulad ng paglilinis ng mga nakakalat na laruan.

Ang mga mas nakakatandang anak naman ay handa na para sa mga regular na gawaing bahay. “When they work, they get paid”. Ganun ka simple lang.

Tulungan silang matutong mag-budget sa pera na may tatlong simpleng kategorya:

  • Give

  • Save

  • Spend

Sa tatlong foundation na ito, matututuhan nila kung gaano kaganda magtakda ng goal sa pagtitipid at regular na pagtatabi ng pera upang maabot ito, ang basis para sa matagumpay na pag-invest sa pagreretiro.

Maging Magandang Halimbawa

Sa maagang edad, ang iyong mga anak ay makaka-unawa ng mas mabuti sa iyong mga ginagawa sa halip na kung ano ang iyong sinasabi, at gayun din sa mga bagay na tungkol sa pera. Kailangan nilang makita kung paano nakakatulong ang pamumuhay ng may budget, pag-iwas sa utang, at consistent na pag-iinvest ay magiging dahilan upang makamit ang iyong layuning pinansiyal, kaya isama ang mga ito sa proseso ng pagtuturo.

Sa oras na magsimula nang manghingi at magpabili ng kung anu-anong bagay ang iyong mga anak, gamitin mo ang pagkakataong ito upang pag-usapan ang kahalagahan ng pag-iipon para sa hinaharap. Ipaliwanag na kapag naka focus ka sa pag-abot sa isang layunin tulad ng pag-iipon para sa pag-reretiro, minsan ay kailangan mong ipagpaliban o bitiwan ang ilang material na bagay gaya ng (bagong laruan, video game o computer).

Kung mauunawaan ng iyong mga anak na ang mga “material na bagay” ay hindi dapat maging sagabal sa kanilang commitment sa isang long-term goal, magiging ahead sila sa karamihan ng mga adults pagdating sa retirement investing.

Patungo sa mas Malaki at mas Mahusay na Bagay

Sa kanilang strong saving habits at ilang experience sa pamamahala ng kanilang sariling pera, ang iyong mga anak ay magiging handa upang matuto kung paano mag-invest para sa pagreretiro. I-involve sila sa prosesong ito sa pamamagitan ng pag-discuss ng iyong investing plan at pagpapaliwanag kung paano ang long-term mutual fund investing ang pinaka mahusay na paraan upang bumuo ng yaman sa pagreretiro.

Ito rin ang tamang oras upang i-introduce ang iyong mas nakatatandang anak sa chart ni Mark at John (tingnan ang chart sa ibaba) na nagpapakita kung paano ang maagang pag-invest ay magkaroon ng malaking impact sa kung gaano karaming pera ang maaaring nilang maipon sa kanilang buhay. Kung ang iyong mga anak ay may earned income, maaari na rin silang magsimula mag-invest sa PERA (Personal Equity & Retirement Account) gamit ang kanilang sariling pera.

Kung sama-sama, ikaw at ang iyong mga anak ay maaaring magtulungan upang baguhin ang iyong family tree forever!

Investing Chart

RECENT POST
bottom of page